P C M B P C M C P C B H P C M H
English English English English
Physics Physics Physics Physics
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry
Mathematics Mathematics Biology Mathematics
Biology Computer Science Hindi Hindi